เอกสารงานธุรการ

ชื่อเอกสารวันที่เผยแพร่
1.แบบใบลาผักผ่อน ลาคลอด ลาป่วย ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน27/05/2564
แบบใบลาคลอด ลาป่วย ลากิจ27/05/2564
2.แบบหนังสือขอลาออก และ ใบขอย้าย และ หนังสือแสดงเจตนารับเงินพิเศษกรณี
แบบใบขอย้าย, ใบขอโอน27/05/2564
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ27/05/2564
แบบหนังสือขอลาออกของ พกส27/05/2564
แบบหนังสือแสดงเจตนารับเงินพิเศษกรณี พกส. ถึงแก่ความตาย27/05/2564
3.แบบประเมินบุคลากร
แบบประเมินข้าราชการ21/05/2564
แบบประเมิน พกส.21/05/2564
แบบประเมินพนักงานราชการ21/05/2564
แบบประเมินลูกจ้างประจำ21/05/2564
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว21/05/2564