แบบประเมินโครงการ

” แบบประเมินหลังการจัดการโครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน สามารถค้นหา และทำการประเมินได้ “

  1. ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม : โรงพยาบาลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
    โครงการ/หลักสูตร : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวก ” หลักสูตรการสร้างบรรยากาศองค์กร
    ระยะเวลาโครงการ : 29 ต.ค. 66 – 2 พ.ย. 66
    แบบประเมิน (เฉพาะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล) : Click