การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปีงบประมาณ 2562

สรุปรายงาน EB9

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  ผู้บริหารหน่วยงาน
  นโยบายของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมาย
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  ยุทธศาสตร์
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 3. เอกสารประเด็นยุทธศาสตร์
  สำเนาบันทึกขออนุมัติ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการ ปี 2562
  สำเนาบันทึกข้อมูลอนุมัติ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการเงินการคลัง ปี 2562
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
  สำเนาตัวอย่างแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
  สำเนาการรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561
 4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  เอกสารแผนการเงินงบประมาณ ปี 2562
  สำเนาการรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
 5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการร้องเรียน
 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรอบระยะเวลา
  ประกาศ
  สรุปผลการจัดหาพัสดุ
 8. มาตราฐานหรือคู่มือปฏิบัติ
 9. มาตราฐานขั้นตอนการบริการ

สรุปรายงาน EB10

 1. บันทึกอนุมัติแผน 2562
 2. แผนปฏิบัติราชการ 2562
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพสถานบริการให้ได้มาตรฐาน
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสถานบริการและสหสาขาวิชาชีพ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนางานด้านการเสริมสุขภาพ
     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนางานด้านการฟื้นฟูสภาพ
     กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนางานด้านการควบคุมและป้องกันโรค
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและบริหารจัดการด้านบุคลากร
     กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
     กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศและฐานข้อมูล
     กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาสถานบริการให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
 1. คำสั่งผู้รับผิดชอบ
  PRINT SCREEN สำเนาเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน
  สำเนาเอกสารการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลหนองบัว 
 2. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆที่กำหนด
  ช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์
  ช่องทางผ่านตู้รับความคิดเห็น
  ช่องทางหนังสือร้องเรียนผ่านหน่วยงาน/ระบบไปรษณีย์
  ช่องทางผ่านระบบออนไลน์สาธารณะ 
 3. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
  PRINT SCREEN แผนภูมิการดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
 5. หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ ภายใน 15 วัน
  หนังสือตอบกลับถึงผู้ร้องเรียน
  หนังสือตอบกลับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
  บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป
  บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
 1. บันทึกข้อความอนุมัติจัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัว
  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัว
  แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน
 2. โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงานด้วย ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
  ภาพกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
  ภาพกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และปฏิบัติธรรม
  ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในหอผู้ป่วยใน
 4. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 1. หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส่
  ใบสมัครกลุ่มตรวจสอบการบริหารงานโรงพยาบาลหนองบัว
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการทุจริตและบริหารงานที่โปร่งใส
  การรวมกลุ่ม APPLICATION LINE
 2. การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน
  กลุ่มตรวจสอบการบริหารงานโรงพยาบาลหนองบัว
 3. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส่ยิ่งขึ้น
  กิจกรรมการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
  กิจกรรมการประชุมคณะทำงานป้องกันการทุจริต / บริหารงานที่โปร่งใส
  กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากร
 4. หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อนเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
  กิจกรรมการสุ่มตรวจวัสดุการแพทย์ของกลุ่มงานการพยาบาล
  กิจกรรมการสุ่มตรวจคลังเวชภัณฑ์ของกลุ่มงานเภสัชกรรม
  กิจกรรมการสุ่มตรวจวัสดุวิทยาศาสตร์ฯของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
  กิจกรรมการสุ่มตรวจเช็คผ้าของหน่วยงานจ่ายกลาง
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน