การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปีงบประมาณ 2563

 1. กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลหนองบัว
  กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศและเผยแพร่ข่าวสารฯ ปีงบประมาณ 2563
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลหนองบัว
  คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
 3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0217/ว3001
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลหนองบัว
  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0217/ว3001
 4. แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
  บันทึกข้อความอนุมัติประกาศแผนฯ และหนังสือแจ้งส่งคืนแผนฯ
  แผนการจัดซื้อยา
  แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
  แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
  แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
  แผนการจัดซื้อยาวัสดุทั่วไป
 5. การเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลหนองบัว
  การเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 6. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลหนองบัว
  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 7. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างฯและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการ
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลหนองบัว
  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างฯและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการ
 8. การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลหนองบัว
  การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 9. กำหนดขั้นตอนการทำงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียฯ
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลหนองบัว
  กำหนดขั้นตอนการทำงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียฯ
 10. การเผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลหนองบัว
  การเผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
 11. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site -องโรงพยาบาลหนองบัว
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2563
  – แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2563
 12. ตัวอย่างเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท (ไตรมาส 1)
  ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท (ไตรมาส 1)
  ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท (ไตรมาส2)
  ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท (ไตรมาส2)
  ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท (ไตรมาส3)
  ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท (ไตรมาส3)
  ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท (ไตรมาส4)
  ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท (ไตรมาส4)
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
  บันทึกข้อความอนุมัติประกาศแผนฯ และหนังสือแจ้งส่งคืนแผนฯ
  แผนการจัดซื้อยา
  แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
  แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
  แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
  แผนการจัดซื้อยาวัสดุทั่วไป
 2. ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
  ตัวอย่างเอกสารชุดจัดซื้อวงเงินเล็กน้อย (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ 2563
  ตัวอย่างเอกสารชุดจัดซื้อวงเงินสูงสุด (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ 2563
  ตัวอย่างเอกสารชุดจัดซื้อวงเงินเล็กน้อย (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2563
  ตัวอย่างเอกสารชุดจัดซื้อวงเงินสูงสุด (ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2563
  ตัวอย่างเอกสารชุดจัดซื้อวงเงินเล็กน้อย (ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2563
  ตัวอย่างเอกสารชุดจัดซื้อวงเงินสูงสุด (ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2563
  ตัวอย่างเอกสารชุดจัดซื้อวงเงินเล็กน้อย (ไตรมาส 4) ปีงบประมาณ 2563
  ตัวอย่างเอกสารชุดจัดซื้อวงเงินสูงสุด (ไตรมาส 4) ปีงบประมาณ 2563
 1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site ของโรงพยาบาลหนองบัว
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563
   – แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2563
 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
  ผู้บริหารหน่วยงาน
  นโยบายของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  นโยบายของโรงพยาบาล
  ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
 3. แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
  การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563
 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563และสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ ไตรมาสที่ 3
 5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าทและหลักเกมณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหา
  ที่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ย
 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นจากการบริการ ไตรมาสที่ 3
 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี
  ผลการดำเนินการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
  สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
 8. มาตราฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน
  คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลหนองบัว
 9. มาตราฐานขั้นตอนการบริการ
  – คู่มืออำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
 10. ผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งการหรืออนุญาติให้นำคำสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  บันทึกขออนุมัติเผยแพร่มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
 1. คำสั่งอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
 2. มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
 3. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
 4. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart
 5. หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
 6. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์
 1. หลักฐานการจัดการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลหนองบัว
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
 3. ภาพถ่ายประกอบ
 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลหนองบัว
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของโรงพยาบาลหนองบัว
 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลหนองบัว
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลหนองบัว
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผลฯและจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดทุกประการ
  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลหนองบัว
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของโรงพยาบาลหนองบัว