การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปีงบประมาณ 2564

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
  1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
  1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน
  และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2564
  1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคทรอนิก แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
  1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
  1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
  1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
  1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2563)
  9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  9.5 แผนสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร.1)
 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) (ถ้ามี)
 1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่เป็นรูปเล่มรายงาน
  โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบครบทั้ง 4 องค์ประกอบ
  2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
  2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
  2.4 แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2564
 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ปี 2564
  1.1  หนังสือขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
  1.2  หนังสืออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
  1.3  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปี 2564
        – แผนการจัดซื้อยา
        – แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
        – แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
        – แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
        – แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป
  1.4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
        – แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
        – บันทึกขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
        – คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
  2.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค.2563
       – แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
       – บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ต.ค.2563
       – สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ต.ค.2563
  2.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ย.2563
       – แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
       – บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พ.ย.2563
       – สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พ.ย.2563
  2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธ.ค.2563
       – แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
       – บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธ.ค.2563
       – สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธ.ค.2563
  2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ม.ค.2564
       – แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
       – บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ม.ค.2564 
       – สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ม.ค.2564
  2.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.พ.2564
       – แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
       – บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ก.พ.2564 
       – สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ก.พ.2564 
  2.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มี.ค.2564
       – แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
       – บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มี.ค.2564 
       – สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มี.ค.2564 
  2.7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เม.ย.2564
       – แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       – บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน เม.ย.2564
       – สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน เม.ย.2564
  2.8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ค.2564
       – แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       – บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน พ.ค.2564
       – สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน พ.ค.2564
  2.9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิ.ย.2564
       – แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       – บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน มิ.ย.2564
       – สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน มิ.ย.2564
  3.0 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.ค.2564
       – แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       – บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน ก.ค.2564
       – สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน ก.ค.2564
  3.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ส.ค.2564
       – แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       – บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน ส.ค.2564
       – สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ในรอบเดือน ส.ค.2564
 3. หนังสือ สป.สธ.ด่วยที่สุด ที่ สธ 0217/ว3001 ลงวันที่ 16 ต.ค.2560 เรื่องขอส่งประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
  3.2 ขออนุมัติดำเนินการประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  3.3 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
 4. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1,2,3,4 ปีงบประมาณ 2564
  4.1 เอกสารชุดจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ 1-ไตรมาส 1-2564
  4.2 เอกสารชุดจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ 2-ไตรมาส 1-2564
  4.3 เอกสารชุดจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ 1-ไตรมาส 2-2564
  4.4 เอกสารชุดจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ 2-ไตรมาส 2-2564
  4.5 เอกสารชุดจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ 1-ไตรมาส 3-2564
  4.6 เอกสารชุดจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ 2-ไตรมาส 3-2564
  4.7 เอกสารชุดจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ 1-ไตรมาส 4-2564
  4.8 เอกสารชุดจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ 2-ไตรมาส 4-2564
 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค.2563
  1.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
  1.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ต.ค.2563
  1.3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ต.ค.2563
 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ย.2563
  2.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
  2.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พ.ย.2563
  2.3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พ.ย.2563
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธ.ค.2563
  3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
  3.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธ.ค.2563
  3.3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธ.ค.2563
 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ม.ค.2564
  4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
  4.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ม.ค.2564 
  4.3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ม.ค.2564 
 5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.พ.2564
  5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
  5.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ก.พ.2564 
  5.3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ก.พ.2564
 6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มี.ค.2564
  6.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
  6.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มี.ค.2564
  6.3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มี.ค.2564 
 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เม.ย.2564
  7.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
  7.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน เม.ย.2564
  7.3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน เม.ย.2564 
 8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ค.2564
  8.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
  8.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พ.ค.2564
  8.3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พ.ค.2564 
 9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิ.ย.2564
  9.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
  9.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มิ.ย.2564
  9.3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มิ.ย.2564 
 10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.ค.2564
  10.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
  10.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ก.ค.2564
  10.3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ก.ค.2564 
 11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ส.ค.2564
  11.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
  11.2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ส.ค.2564
  11.3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ส.ค.2564 
 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 2. คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด
 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ต้องเป็นของปีงบประมาณ 2564
 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ต้องเป็นของปีงบประมาณ 2564
 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงานได้
  1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  1.2 โครงการ
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 1.  คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 2.  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 3.  บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6 , 12 เดือน)
 4.  หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเบขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
 5.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 1.  หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2564
  1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
  1.2 โครงการ/กิจกรรม
 2.  รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
 3.  รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
 4.  รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
  4.1 รายงานสรุปผลโครงการไตรมาส 3
 5.  ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
 6.  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 7.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆ
 1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
  1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน
  1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
  1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด สป.สธ. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564
  2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ในสังกัด สป.สธ. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564
  2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
  2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 3. แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ
 1.  หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 2.  สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 3.  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน เป็นไปตามเอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัด สป.สธ. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของทุกเขตสุขภาพ
 4.  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 5.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
  1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  1.2 โครงการ
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
  1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
  1.2 โครงการ
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริตหรือโมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ สาธารณสุข สื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ไปเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 4. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ที่จัดโครงการ/กิจกรรม
 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2
 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประกาศเจตนารมณ์ฯ ที่จัดทำในปีงบประมาณ 2564
 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4
 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน