แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ปก-คำนำ
ข้อมูลทั่วไป 2561-2562
ข้อมูลทรัพยากร 2561-2562
ข้อมูลการบริการ 2557-2561
ข้อมูลสถานะสุขภาพ 2557-2561
การนำองค์กร 2562
การบริหารกลยุทธ์ 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2562
แผนปฏิบัติราชการ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพสถานบริการให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสถานบริการและสหสาขาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนางานด้านการเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนางานด้านการฟื้นฟูสภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนางานด้านการควบคุมและป้องกันโรค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและบริหารจัดการด้านบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศและฐานข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาสถานบริการให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
Planfin 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562