เอกสารงานการเงิน

ชื่อเอกสารวันที่เผยแพร่
📁 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าที่พักคนเดียว PDF WORD7/9/2566
📁 เบิกจ่ายค่าอาหาร (กรณีจัดประชุม) PDF WORD7/9/2566
📁 เบิกจ่ายค่าอาหาร (กรณีจัดอบรม) PDF WORD7/9/2566
📁 แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิ พ.ต.ส. PDF WORD7/9/2566
📁 ส่งหลักฐานชดใช้คืนเงินยืม PDF WORD7/9/2566
📁 สำรองจ่ายเงินโครงการ PDF WORD7/9/2566
📁 เบิกค่าลงทะเบียน PDF WORD7/9/2566
ใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย16/6/2566
สัญญายืมเงินโครงการ 29/10/2564
สัญญาการยืมเงิน 29/10/2564
ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร 29/10/2564
ใบสำคัญรับเงิน 29/10/2564
ใบสำคัญรับเงิน ไม่ทำเวชปฏิบัติ 29/10/2564
ใบสำคัญรับเงิน พ.ต.ส 29/10/2564
แบบฟอร์มเบิกประชุมอบรมสัมมนา_ดูงาน 29/10/2564
แบบประเมินผลการฝึกอบรม29/10/2564
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาล 26/10/2564
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 26/10/2564