ประวัติโรงพยาบาลหนองบัว

      โรงพยาบาลหนองบัวตั้งอยู่เลขที่ 265/5 หมู่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เดิมเป็น “สุขศาลาชั้นสอง กิ่งอำเภอหนองบัว” เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสถานีอนามัย ซึ่งบริการที่ทำได้ขณะนั้นคือ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรคและงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น
      

🔹 พ.ศ. 2502   

มีชาวต่างชาติเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในอำเภอหนองบัว พร้อมกับเปิดสถานพยาบาล ให้การรักษาโรคเรื้อน โรคทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลคริสเตียนหนองบัว”

🔸 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525

ได้เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งบุคลากรผู้ให้บริการขณะนั้นมีเพียงแพทย์ 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพ 3 ท่าน , พยาบาลเทคนิค 3 ท่าน , ผดุงครรภ์ 3 ท่าน และทันตภิบาล 1 ท่าน 

🔸 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2526

ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ โดยหลังจากเปิดให้บริการแล้วมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และในปีเดียวกันนั้นเองโรงพยาบาลคริสเตียนหนองบัว ได้ปิดกิจการลงแต่องค์การเผยแพร่ศาสนาของคริสเตียนมีความ เห็นว่าอาคารของโรงพยาบาลคริสเตียนหนองบัวยังอยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานต่อได้ จึงได้มอบอาคารของโรงพยาบาลให้กับรัฐบาล ดังนั้นเมื่อโรงพยาบาลหนองบัวย้ายมาเปิดดำเนินการ ณ โรงพยาบาลคริสเตียนหนองบัวเดิม พร้อมทั้งยกฐานะเป็น  โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

🔸 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526

ต่อมาผู้รับบริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนเตียงที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับการให้บริการ กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคาร ตึกผู้ป่วยใน 30 เตียง ประกอบด้วยเตียงสามัญ 24 เตียง และห้องพิเศษ 6 ห้อง โดยเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2529 เป็นต้นมา

🔹 พ.ศ. 2537

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น และก่อสร้างแล้วให้บริการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2538

🔹 พ.ศ. 2540

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เพิ่มอีก 30 เตียง  โดยเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2540 และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ซึ่งจัดเป็นโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ที่รองรับอุบัติเหตุ เมื่อปี พ.ศ.2542 แต่เปิดให้บริการ 60 เตียง สมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2544

🔸 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลหนองบัวได้มีพิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยมี พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) เป็นประธานในพิธี

🔸 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลหนองบัวได้มีพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน “อาคารบารมีปุญฺญกาโม” โดยมี พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) เป็นประธานในพิธี

🔸 วันที่ 22 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2566

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว ได้เป็นประธานในการทำบุญ อาคารโภชนาการ(หลังใหม่) และได้มีการนิมนต์ พระครูนิมิตศีลาภรณ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว เข้ามาทำพิธีเนื่องในการเปิดอาคารโภชนาการ(หลังใหม่)

พิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน "อาคารบารมีปุญฺญกาโม"

ทำบุญอาคารโภชนาการ (ใหม่)