ประกาศ/มาตรการ

ชื่อเอกสารวันที่เผยแพร่
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 New15/2/2567
ประกาศเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2567 New15/2/2567
ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256727/12/2566
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) ปี ๒๕๖๐1/5/2566
แนวทางปฏิบัติมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองบัว31/5/2566
นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2
31/5/2566
มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ของบุคลากรโรงพยาบาลหนองบัว และประชาชนทั่วไป16/11/2565
นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ป้องกันความลับผู้ป่วยไม่ให้รั่วไหล06/6/2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล28/5/2564
ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตปี 256424/5/2564

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหนองบัว

ชื่อเอกสารวันที่เผยแพร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองบัว13/11/2566
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองบัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗13/11/2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองบัว21/11/2565
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองบัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖21/11/2565