คณะผู้บริหารงาน
โรงพยาบาลหนองบัว

01 ผอ.

นพ.ก้องเกียรติ  บุญญาอารักษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว
0-5687-6224 ต่อ 110

12 (1)

พญ.ตวงรัตน์ เรืองเทพรัชต์
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
0-5687-6224 ต่อ 130

นายบุญรักษ์  มานะกิจศิริสุทธิ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
0-5687-6224 ต่อ 103

นางธีรวรรณ ดลยวัฒนา
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
0-5687-6224 ต่อ 109

ทพ.ธีรวัฒน์ จันทร์บรรจง
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
0-5687-6224 ต่อ 106

น.ส.ทิพวรรณ เมธะคานนท์
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
0-5687-6224 ต่อ 117

นางพัชรี ภักดี
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม
0-5687-6224 ต่อ 114

น.ส.มยุรี ทองประดิษฐ
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
0-5687-6224 ต่อ 122

น.ส.ณัฐกานต์  คำจอน
นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
0-5687-6224 ต่อ 122

นายยุทธนา ทาสี
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
0-5687-6224 ต่อ 102

น.ส.รัตนา ใจศีลธรรม
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
0-5687-6224 ต่อ 148,115

น.ส.จันทร์จิรา ไกรสังข์
นักโภชนาการ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
0-5687-6224 ต่อ 121

น.ส.ดวงใจ วรรณโภชน์
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
0-5687-6224 ต่อ 118